Regulamin sklepu internetowego PHMIRON

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin sklepu internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) działającego pod adresem www.phmiron.com.pl, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Handlowe MIRON (zwanego dalej „PH MIRON”) z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego 37.

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez PH MIRON na rzecz klientów; oraz
(i) zasady korzystania ze Sklepu przez nabywców.

3. Oferta produktowa zamieszczona na stronie internetowa www.phmiron.com.pl ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

4. Strona internetowa www.phmiron.com.pl służy złożeniu zamówienia, a końcowy rachunek stanowi wyłącznie informację poglądową dla klienta, ile środków pieniężnych
ma przeznaczyć, aby uregulować fakturę.

5. PH MIRON jest hurtownią posiadającą swój asortyment produktowy. Towar, który fizycznie nie posiadamy na stanie magazynowym dobieramy od polskich producentów.
Fakt ten odnotowany jest w opisie towaru wyrazem „UWAGA”.

6. Ostateczna cena sprzedaży produktów, może ulec zmianie w zależności od ceny giełdowej w danym dniu. Kupujący, może zamawiać towar, który kosztuje 0,00 zł., a o jej rzeczywistej cenie dowie się na fakturze do zapłaty.

§ 2

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:

- głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,

 - przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari,

 - włączona obsługa cookies,

 - włączona obsługa Javascript.

2. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi korzystania ze  Sklepu, w tym złożenia za jego pośrednictwem ani przeprowadzenia procedury zawarcia umowy, ani też jej zrealizowania.

3. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a. umożliwienie zawierania umów w Sklepie

b. umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie

c. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów dostępnych w Sklepie.

4. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedającego usług wskazanych w punkcie 3, ppkt. b) i c) powyżej.

5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na numer telefonu 507-833-425. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone
w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 2 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie.

6. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie
ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Klientów. Niemniej Sprzedawca informuje,
że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu
do Sklepu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu.

7. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

e. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego.

§ 3

ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej www.phmiron.com.pl. Klient może składać zamówienie trzy razy w tygodniu tj. w niedzielę, wtorek oraz czwartek do godziny 22:30.

2.  W celu złożenia zamówienia Klient musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie swojego konta.

3.  Osoba, która ukończyła 13. rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.

4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, stanowiącego ofertę zawarcia umowy, Klient otrzymuje adres e-mail od Sklepu na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte i  przedmiot zamówienia jest dostępny w Sklepie.
Z momentem otrzymania potwierdzenia o dostępności przedmiotu zamówienia w Sklepie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje także informacje, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.  Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia na wskazany przez Sklep rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Klientowi niezwłocznie, następnego dnia do godziny 14:00.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że towar jest dostępny na targowisku hurtowym w Grudziądzu oraz pod warunkiem zapłaty należności za przedmiot zamówienia przez Klienta w momencie odbioru (za pobraniem). W przypadku niedostępności części
lub całości towarów objętych zamówieniem w momencie złożenia zamówienia w magazynie Sklepu, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczególnych elementów zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania ww. informacji  decyzji
o jednym z następujących sposobach realizacji zamówienia: (i) całkowita realizacja zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji do momentu uzupełnienia przez Sklep zamówienia; (ii) częściowa realizacja zamówienia oraz odstąpienie od realizacji zamówienia w zakresie towaru niedostępnego w magazynie; lub (iii) anulowanie całości zamówienia).

§ 4

PŁATNOŚCI

1. Płatności na rzecz Sklepu mogą zostać dokonane:  w formie przelewu # dni po dostawie
lub przy odbiorze przesyłki, tzw. za pobraniem.

2. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć
na rachunek 3 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane
do właściwych wydziałów Policji.

§ 5

ODBIÓR I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Klient ma możliwość wyboru sposobu odbioru i dostawy zamówienia poprzez wskazanie
w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 3 pkt. 1 i 2, jednej z poniższych form realizacji zamówienia:

1.1.  wysyłka towaru na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub poprzez rejestracji w Sklepie;

2. Wysyłka towaru,  o której mowa w ust. 1.1 powyżej, następuje w terminie do 15 godzin
od złożenia zamówienia.

3. Wszystkie przesyłki wraz z fakturą zakupu są dostarczane na adres podany w zamówieniu, zgodnie z niniejszym regulaminem Sklepu.

4. Paczki wysłane przez Sprzedawcę nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i są cenami ruchomymi w zależności od ceny giełdowej. Ceną obowiązującą jest cena giełdowa. Sklep
ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz wprowadzania do nich zmian.
O każdej takiej zmianie zostanie zawarta informacja na stronie internetowej Sklepu. Zmiany cen nie rzutują na umowy zawarte z Klientami przed ich zmianą.

CENNIK

Płatność przy odbiorze           0,00 zł.

Odbiór osobisty                     0,00 zł.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 5h od złożenia zamówienia.

3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest
to obowiązkowe.

4. Klient ma prawo nie przyjąć towaru bez podawania przyczyny.

§ 7

RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.

4. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana tego samego dnia, najlepiej
przy obecności kierowcy.

5. Reklamację można złożyć telefonicznie.

6.  Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera . protokół szkody.

§ 8

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez PH Miron w celu realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, wcelu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.

2. Administratorem tych danych jest firma PH Miron.

3. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone
nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi
w obowiązujących przepisach prawa. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu, a także problemy i uwagi związane
ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny: hurtownia@phmiron.com.pl

5. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego.

6. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności
tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

7. PH MIRON dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były
na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

8. PH MIRON nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz
za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

10. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać,
iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Polityka dotycząca plików cookies przyjęta przez PH MIRON dostępna jest na stronie www.phmiron.com.pl.

11. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie, zostaną poinformowani
o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2016 r.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

                       ..............................

                       podpis konsumenta